ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1358
  • Εξάμηνο σπουδών: 8ο
  • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA237/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Ι. Τίγκας


Περιεχόμενο Μαθήματος


Εισαγωγή στην έννοια του «κινδύνου» (Risk definition). Ταυτοποίηση πηγών κινδύνου στη Ναυτιλία (hazard identification) (εξωγενείς παράγοντες, σφάλματα εξοπλισμού, λιμενικές εργασίες, ενδογενείς παράγοντες πλοίου, κίνδυνοι φορτίου, κίνδυνοι στι καμπίνες). Η διαδικασία της εκτίμησης κινδύνου (Risk assessment process). Τεχνικές εκτίμησης κινδύνου (Failure Mode Effect and Critical Analysis, Fault Tree Analysis, κλπ). Ανάλυση αιτιών (Root Cause Analysis). Ανάλυση συνεπειών (Consequence Analysis). Κατηγορίες κινδύνου-Ενέργειες αντιμετώπισης-παρακολούθησης κινδύνου. Μέτρα ελέγχου του κινδύνου (risk control measures). Παρακολούθηση της αποδοτικότητας των μέτρων ελέγχου του κινδύνου (monitoring of effectiveness of control measures). Ασφάλεια εργασίας στο χώρο του πλοίου και του ναυπηγείου. Διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων. Επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, πυρασφάλεια, ασφάλεια διακινήσεων και αποθηκεύσεων, επικίνδυνες χημικές ουσίες, ειδικά θέματα διαφόρων μηχανών και εγκαταστάσεων. Νομοθεσία, κώδικες και οργανισμοί σχετικοί με την ασφάλεια εργασίας και τα ατυχήματα (ISM, ISPS, ISGOTT, STCW, κλπ.). Τεχνολογία με βάση το κίνδυνο (Formal Safety Assessment-FSA). Αξιολόγηση κινδύνων στο πρόγραμμα TMSA (Tanker management and self-assessment). Μελέτη του ανθρώπινου παράγοντα στα ναυτικά ατυχήματα. Ο άνθρωπος σαν πηγή κινδύνων. Bελτίωση της ανθρώπινης αξιοπιστίας και εφαρμογή της στις θαλάσσιες μεταφορές. Επαγγελματικές ασθένειες, ψυχολογικές επιδράσεις πληρωμάτων πλοίων. Πρακτικά παραδείγματα περιπτώσεων από το κατάστρωμα, το μηχανοστάσιο και τις εργασίες σε πλοίο και ναυπηγείο.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎