ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1365
  • Εξάμηνο σπουδών: 9ο
  • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA206/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Θ. Μαζαράκος


Περιεχόμενο Μαθήματος


Είδη συστημάτων αγκύρωσης. Μόνιμες και προσωρινές αγκυρώσεις. Περιγραφή των στοιχείων που συνθέτουν ένα σύστημα αγκύρωσης (κλάδοι αγκύρωσης, άγκυρες, υλικά). Στατική ανάλυση συστημάτων αγκύρωσης απλών και πολλαπλών κλάδων. Ανωστικά σώματα. Δυνάμεις επαναφοράς από διάφορα είδη συστημάτων αγκύρωσης. Tension Leg Platforms. Δευτεροτάξια υδροδυναμική απόσβεση. Στοιχεία σχεδίασης αγκυρωμένων ναυπηγικών κατασκευών. Ανάλυση φορτίσεων και ειδικές κατασκευαστικές μελέτες, ειδικές εφαρμογές σχεδίασης, ειδικά στοιχεία υπολογισμών. Αριθμητικές λύσεις και προσεγγιστικές μέθοδοι επίλυσης. Παραδείγματα. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εκπονούν εργαστηριακή άσκηση, ανά ομάδες, με θέμα «Πειράματα σε αγκυρωμένες πλωτές κατασκευές υπό κλίμακα», στην πειραματική δεξαμενή του τμήματος και παραδίδουν εργασία-τεχνική έκθεση που περιγράφει και αναλύει τη διάταξη και τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από αυτή.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎