ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ


Γενικά στοιχείαΠεριεχόμενο Μαθήματος


Κατάταξη και περιγραφή Εγκαταστάσεων Πρόωσης Πλοίου. Επιλογή κύριας μηχανής πλοίου. Συνεργασία μηχανής – έλικας. Έδραση κύριας μηχανής πλοίου. Μελέτη και σχεδίαση αξονικού συστήματος πλοίου. Ανάλυση στρεπτικών ταλαντώσεων αξονικού. Βασικά στοιχεία δυναμικής ναυτικών κινητήρων Diesel. Αξιοπιστία και συντήρηση εγκαταστάσεων πρόωσης. Οικονομοτεχνική ανάλυση λειτουργίας εγκαταστάσεων πρόωσης. Δοκιμές παραλαβής κύριων και βοηθητικών Μηχανών Πλοίου. Συστήματα περιορισμού ρύπων κύριων και βοηθητικών μηχανών πλοίου. Ενεργειακός ισολογισμός πλοίου. Ναυτικές εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης θερμότητας καυσαερίων. Σύγκριση βαθμών απόδοσης ενεργειακών συστημάτων πρόωσης πλοίων. Κύκλοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί πλοίου - κύκλος RANKINE, εναλλακτικές μέθοδοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Εργαστηριακές Ασκήσεις (επί τετράχρονου πειραματικού ναυτικού κινητήρα του Τμήματος): Α) Βασικές αρχές και πρωτόκολλα δοκιμών ναυτικών μηχανών Β) Άσκηση μέτρησης ροπής στον άξονα Γ) Άσκηση μέτρησης ταλαντώσεων. Δ) Άσκηση μέτρησης θορύβου Ε) Άσκηση μέτρησης αερίων ρύπων καυσαερίων ΣΤ) Άσκηση μέτρησης λειτουργικών χαρακτηριστικών και κατάστρωση θερμικού ισολογισμού κινητήρα Diesel.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΝΑΟΜΕ 1223)


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎