ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • Κωδικός μαθήματος: ΝΑΟΜΕ1362
  • Εξάμηνο σπουδών: 8ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 6
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA253/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Θ. Μαζαράκος , Ι. Τίγκας


Περιεχόμενο Μαθήματος


Εισαγωγή στη δυναμική θαλασσίων κατασκευών: Γενικά είδη δυναμικών συστημάτων. Τύποι εξωτερικών διεγέρσεων. Μέθοδοι διακριτοποίησης κατασκευών. Συστήματα ενός βαθμού ελευθερίας: Διαφορική εξίσωση κίνησης γραμμικών συστημάτων δευτέρας τάξης. Αρμονικός ταλαντωτής – ελεύθερες ταλαντώσεις. Ελεύθερες ταλαντώσεις συστημάτων με απόσβεση. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις γραμμικού συστήματος με ένα βαθμό ελευθερίας. Απόκριση σε αρμονική διέγερση. Απόκριση σε μη περιοδική διέγερση. Κρουστικές αποκρίσεις. Ολοκλήρωμα Fourier. Μετασχηματισμός Laplace. Συστήματα πολλών βαθμών ελευθερίας: Εξισώσεις κίνησης γραμμικών συστημάτων. Ελεύθερη ταλάντωση συστήματος χωρίς απόσβεση. Απόκριση συστήματος σε αρχική διέγερση. Συντελεστές επιρροής. Συνεχή ταλαντωτικά συστήματα: Εγκάρσια ταλαντευόμενη χορδή, ελεύθερη ταλάντωση. Πρόβλημα ιδιοτιμών. Διαμήκεις ταλαντώσεις δοκών. Στρεπτικές ταλαντώσεις αξόνων. Καμπτικές ταλαντώσεις δοκών. Συνεχή ταλαντωτικά συστήματα. Προσεγγιστικές λύσεις: Πηγές διέγερσης ταλαντώσεων γάστρας και αξονικού συστήματος πλοίου. Καμπτικές ταλαντώσεις γάστρας πλοίου. Στρεπτικές ταλαντώσεις γάστρας πλοίου. Αξονικές ταλαντώσεις καταστρώματος γέφυρας πλοίου. Στρεπτικές ταλαντώσεις αξονικού συστήματος πλοίου με δίχρονη μηχανή.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎